Widya Pratama Internet Television - STMIK Widya Pratama Pekalongan

Widya Pratama Internet Television

Salah satu fasilitas yang dimiliki STMIK Widya Pratama yaitu: Studio TV WPiTV

Info lengkap : wpitv.stmik-wp.ac.id